Modify dây chuyền thiết bị cho phù hợp để chạy sản phẩm mới